Akoestische verlichting en oplossingen voor uw ruimtes
nl fr en

Privacy policy

PRIVACYVERKLARING
 
 
1. INLEIDING
 
NV AKOMO, met zetel te 8501 KORTRIJK, Wittestraat 1 en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0458.489.997 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij willen u door middel van deze privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Wij vragen dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.
 
Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan onze onderneming tijdens uw bezoek op onze website www.akomo.eu verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen. U krijgt altijd toegang tot de meest actuele versie via de website.
 
 
2. TOEPASSINGSGEBIED
 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verkopen en diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die worden uitgevoerd via onze website www.akomo.eu.
 
 
3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
 
NV AKOMO, met zetel te 8501 KORTRIJK, Wittestraat 1 met ondernemingsnummer 0458.489.997 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Tel: +32 56 35 19 64
E-mail: info@akomo.eu
website: www.akomo.eu
 
Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").
 
 
4. ALGEMENE RICHTLIJNEN GEGEVENSVERWERKING
 
Wij verzamelen enkel persoonsgegevens van betrokkenen die toegang nemen en/of transacties uitvoeren op onze website, en dit voor zover dit noodzakelijk is om een functionele website en onze content en diensten beschikbaar te stellen. Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of de door ons aangeboden producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de website, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.
 
Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle (persoons)gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.
 
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 
 
5. SURFEN OP DE WEBSITE
 
Bij elke toegang tot de website, worden automatisch persoonsgegevens verzamelt, teneinde het beschikbaar stellen van de website mogelijk te maken, de functionaliteit van de website te waarborgen en de website optimaal te kunnen gebruiken.
 
De volgende gegevens worden hierbij verzameld en opgeslagen in logfiles, tot ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verwerkt:
IP-adres van de betrokkene
•        datum en tijdstip van toegang
•        browser
•        besturingssysteem van de betrokkene
•        naam van het apparaat
•        taalvoorkeuren
•        verwijzende URL’s
•        locatie
 
 De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is te vinden in artikel 6, 1, f) AVG.
 
 
6. REGISTRATIE GEBRUIKER
 
Opdat de betrokkene de content van de website kan zien en gebruik kan maken van de aangeboden diensten en bestellingen kan plaatsen, kan de betrokkene een persoonlijk profiel aanmaken door zich te registreren. Na registratie, zal de betrokkene persoonlijke logingegevens ontvangen waarmee de betrokkene toegang kan nemen tot de website. De verzameling van persoonsgegevens bij de registratie dient voor gebruikersidentificatie en toegang tot de website, supportaanvragen, wettige bewijzen, marketing en doelgroepenanalyses en de aankondiging van geselecteerde aanbiedingen.
 
Wanneer een betrokkene een product bestelt en/of zich registreert op onze website, worden volgende persoonsgegevens verwerkt, tot ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verwerkt:
 
•        aanspreektitel
•        voornaam en achternaam
•        geboortedatum
•        adres
•        e-mailadres
•        telefoonnummer
•        verbonden ondernemingsplatform
•        login
•        accepteren van de gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring
•        de aanvaarde cookies
 
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is te vinden in artikel 6, 1 a) en b) AVG.
 
 
7. CONTACTFORMULIER
 
Indien de betrokkene wenst dat met hem/haar contact wordt opgenomen, dan dient de betrokkene daartoe een contactformulier in te vullen op de website.
 
Indien de betrokkene het contactformulier invult, worden volgende persoonsgegevens verwerkt, tot ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verwerkt:
 
•        aanspreektitel
•        voornaam en achternaam
•        e-mailadres
•        onderwerp
•        inhoud van het bericht
•        IP-adres van de betrokkene
•        datum en uur van de verzending van het formulier
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is te vinden in artikel 6, 1 a), b) of f) AVG.
 
 
8. TRANSACTIE
 
Indien de betrokkene een aankoop doet via de website, worden volgende persoonsgegevens verwerkt, tot ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verwerkt:
 
•        aanspreektitel
•        voornaam en achternaam
•        e-mailadres
•        leveringsadres
•        facturatieadres
•        IP-adres van de betrokkene
•        datum en uur van de aankoop
•        verbonden ondernemingsplatform
•        login
•        accepteren van de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring
•        de aanvaarde cookies
 
 De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is te vinden in artikel 6, 1 a) en b) AVG.
 
Tevens kunnen er gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, zoals financiële data, en dit tot ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verwerkt, zoals het nummer van uw betaalinstrument en de beveiligingscode die daar aan gekoppeld is.
 
 
9. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER
 
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de privacywetgeving en de bepalingen van de AVG delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:
 
-       Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 
-       Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
  
-       Recht op gegevenswissing of -beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de AVG. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 
-       Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 
-       Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 
-       Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 
-       Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door zich te wenden tot onze onderneming, in het bijzonder onze contactpersoon: dhr. Thierry Vereecke, te bereiken via e-mail: info@akomo.eu of telefoon: +32 56 35 19 64.
 
Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: +32 (0)2 274 48 00, E: contact@apd-gba.be.
 
  
10. DOORGIFTE AAN DERDEN
 
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals aanbieders, verkopers, leveranciers, onderaannemers, etc. Wij hebben met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 
Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.
 
De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.
 
Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.
 
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 
 
11. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
 
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 
NV Akomo gebruikt technische maatregelen zoals firewalls, anti-DDoS-systemen, versleutelde overdracht van informatie, en best practices uit de sector.
 
Verder omvatten organisatorische maatregelen, strikte procedures voor het beheren van aanpassingen, incidenten en gevoeligheden, en training van ons personeel. De functionaliteit van onze beveiligingsmaatregelen wordt periodiek getest.
 
In geen geval kan NV Akomo aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 
 
12. TOEGANG DOOR DERDEN
 
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.
 
 
13. COOKIES
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan de website worden opgeslagen in de browser van uw apparaat zoals een computer, tablet of smartphone.
 
Meer informatie over het gebruik van cookies door NV Akomo vindt u in onze cookieverklaring.
 
 
14. NOG VRAGEN?
 
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met onze contactpersoon: dhr. Thierry Vereecke, te bereiken via e-mail: info@akomo.eu of telefoon: +32 56 35 19 64.
 
 
 
 
 

 

 

 

Contact
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Akomo gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten