Akoestische verlichting en oplossingen voor uw ruimtes
nl fr en

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN webshop NV akomo

 

(Download hier de Algemene voorwaarden webshop NV Akomo)

 

 

De Koper dient steeds deze Algemene Voorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding door de Koper van deze Algemene Voorwaarden.
 
1. Identiteit Verkoper
 
NV AKOMO
Wittestraat 1
8501 KORTRIJK
BELGIË
BTW/ond.nr. (BE) 0458.489.997 (RPR Gent, afdeling Kortrijk)
 
T: +32 (0)56 35 19 64
www.akomo.eu
info@akomo.eu
 
2. Definities
 
a. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Verkoper en Koper, en dewelke mede wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden.
 
b. Koper: Iedere partij, Consument of Ondernemer, die producten of diensten van de Verkoper verwerft in ruil voor een betaling van welke aard dan ook.
 
c. Verkoper: NV AKOMO, zoals geïdentificeerd in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.
 
d. Consument: elke Koper natuurlijke persoon die de Overeenkomst aangaat voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht.
 
e. Ondernemer: elke Koper, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen, in de zin van artikel I.8,39° Wetboek Economisch Recht.
 
f. Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Consument en de Verkoper louter door gebruik van (elektronische) communicatiemiddelen voor verkoop op afstand en die erop gericht zijn dergelijke overeenkomsten te faciliteren, in de zin van artikel I.8,15° en I.8,16° Wetboek Economisch recht.
 
g. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die door de wet wordt geboden aan de Consument om binnen een bedenktijd van 14 Dagen af te zien van een Overeenkomst op Afstand.
 
h. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping, in bijlage bij deze Algemene Voorwaarden.
 
i. Dag: kalenderdag.
 
j. Thuiszending: elke levering van producten op een door de Koper aangeduide locatie, andere dan in de verkoopruimte, op de zetel of in de magazijnen van de Verkoper.
 
3. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
 
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper, alsook op elke Overeenkomst.
 
b. Deze Algemene Voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op eventuele aankoopvoorwaarden van de Ondernemer, die uitdrukkelijk worden afgewezen.
 
c. De Algemene Voorwaarden worden altijd op duidelijke en volledige wijze ter beschikking gesteld aan de Koper alvorens de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen.
 
d. De Overeenkomst komt tot stand hetzij op het ogenblik van het uitsturen van een orderbevestiging door de Verkoper in navolging van het plaatsen van een online bestelling door de Koper en steeds pas na het ontvangen van de volledige betaling, hetzij zodra de Verkoper gestart is met de uitvoering van de bestelling. Vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst kan de Koper de bestelling niet meer annuleren, onverminderd de toepassing van het Herroepingsrecht van de Consument.
 
e. Afwijkingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk onderling werden vastgelegd tussen partijen en werden ondertekend door de Verkoper.
 
4. Aanbod
 
a. Het aanbod is een uitnodiging van de Verkoper aan de Koper gericht op de totstandkoming van een Overeenkomst. Het aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 
b. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van het product of de producten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst.
 
c. Kennelijke of overduidelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de Verkoper niet en kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door de Verkoper gecorrigeerd worden.
 
d. De Verkoper behoudt het recht productprijzen aan te passen ten aanzien van toekomstige overeenkomsten. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van een veranderend btw-tarief of enige andere belasting, taks of heffing van overheidswege kunnen ook nog na de totstandkoming van de Overeenkomst worden toegepast.
 
e. Het beeldmateriaal dat bij een aanbod wordt gebruikt dient ter illustratieve indicatie van de voornaamste kenmerken van het desbetreffende product. Afwijkingen aan het product ten opzichte van het beeldmateriaal zijn niet voldoende om de nietigheid of ontbinding van de Overeenkomst in te roepen of te vorderen.
 
5. Prijs en betaling
 
a. De prijzen genoemd in het aanbod zijn inclusief BTW, taksen, verpakkings-, verplaatsings- en transportkosten, tenzij anders aangegeven.
 
b. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, kan betaling uitsluitend voorafgaandelijk en elektronisch gebeuren via de daarvoor beschikbare e-payment faciliteit. De bestelling is slechts verbindend voor de Verkoper nadat de Verkoper de betaling ontvangen heeft.
 
c. Indien er met instemming van de Verkoper geen voorafgaandelijke betaling heeft plaatsgevonden en een factuur werd opgesteld, is deze factuur betaalbaar op de zetel van de Verkoper en dit binnen 15 Dagen na factuurdatum, behoudens andere vermelding op de factuur.
 
d. Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning door de Ondernemer een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn aan de referentie-intrestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, steeds met een minimum van 10% en dit vanaf de datum dat deze bedragen verschuldigd zijn tot op het ogenblik van volledige betaling. Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk door de Ondernemer verschuldigd bedrag ten titel van conventioneel schadebeding verhoogd met 10%, met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om bijkomende schadevergoeding te eisen indien hij een grotere schade bewijst.
 
e. Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag wordt aan de Consument een eerste kosteloze betalingsherinnering verzonden en krijgt de Consument een aanvullende betalingstermijn van 14 Dagen. Indien de Consument niet volledig heeft betaald tijdens deze aanvullende betalingstermijn, zal de Verkoper een forfaitaire vergoeding in rekening kunnen brengen ten belope van 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is, 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is en 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Indien de Verkoper in gebreke is met een verbintenis onder deze Overeenkomst heeft de Consument recht op eenzelfde forfaitaire vergoeding. In ieder geval is de Consument een verwijlinterest verschuldigd vanaf de Dag die volgt op de Dag van datum van verzending van de eerste herinnering. Verwijlinteresten worden aangerekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 
f. De Koper is niet gerechtigd enige bedragen die (beweerdelijk) verschuldigd zijn door Verkoper aan Koper af te zetten tegen enige bedragen die (beweerdelijk) verschuldigd zijn door Koper aan Verkoper.
 
g. De producten blijven eigendom van de Verkoper tot ze volledig betaald zijn door de Koper (m.i.v. nalatigheidsinteresten en schadevergoedingen). Tot zolang is het de Koper verboden de producten te vervreemden of met een zekerheid te bezwaren. In geval van niet-betaling zal de Koper de producten op eerste verzoek daartoe van de Verkoper onmiddellijk aan de Verkoper in goede staat terug bezorgen. Indien de Koper in weerwil van dit verbod de producten toch vervreemd heeft of met een zekerheid bezwaard, zal het eigendomsvoorbehoud ingevolge zakelijke subrogatie, gelden op de schuldvordering (m.b.t. de koopprijs) ten aanzien van de derde koper.
 
6. Online aankopen en bestellingen
 
De online aankoop verloopt als volgt:
-        De Koper kan via de website producten aankopen waarbij hij het product en de hoeveelheid, naargelang de voorraad, kan aanduiden;
-        Het door de Koper gewenste product wordt toegevoegd aan de winkelwagen. De winkelwagen geeft een overzicht van alle producten die door de Koper worden besteld, met aanduiding van de hoeveelheid, de prijs per item en de totale prijs, inclusief de leveringskosten;
-        De winkelwagen kan door de Koper slechts worden bevestigd na kennisname en aanvaarding van huidige Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring;
-        Eenmaal de winkelwagen wordt bevestigd, dient de Koper persoons- en factuurgegevens op te geven. Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk voor de correctheid van de opgegeven gegevens;
-        Van zodra de bestelling wordt bevestigd door de Koper, wordt de Koper doorverwezen naar de betaling;
-        de Koper kan de betaling uitvoeren en heeft daarbij de keuze tussen de volgende betaalwijzen: [***].
 
7. Levering
 
a. Meegedeelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief.
 
b. Eventuele laattijdigheid in de levering, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het verschuldigd zijn van enige vergoeding aan de Koper. Verkoper spant zich in vertragingen in de levering waarvan zij kennis krijgt aan de Koper ter kennis te brengen. Wijzigingen in de bestellingen door de Koper hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde, doch indicatieve leveringstermijn vervalt.
 
c. Levering van de producten gebeurt op de zetel van de Verkoper op het ogenblik dat de producten aldaar ter beschikking worden gesteld van de Koper, dan wel op het ogenblik dat de producten bij de Koper op de door hem aangeduide locatie worden geleverd in geval van Thuiszending. Het risico gaat over op de Consument vanaf het ogenblik van de levering. Het risico gaat over op de Ondernemer vanaf het ogenblik van het plaatsen van de bestelling via de website of door ondertekenen van de bestelbon.
 
d. De Koper dient er in het algemeen voor in te staan dat op de plaats van de levering alle nodige voorzorgen genomen zijn en dat aan alle voorwaarden voldaan is opdat de levering in goede omstandigheden zou kunnen doorgaan. Alle schade die veroorzaakt wordt omdat dit niet het geval is, blijft uitsluitend ten laste van de Koper.
 
e. De Verkoper heeft het recht de levering van de producten op te schorten indien enige door de Koper verschuldigde bedragen i.v.m. de betrokken of andere orderbevestigingen niet volledig betaald zijn tot het moment van volledige betaling van alle openstaande bedragen. De Verkoper heeft eenzelfde opschortingsrecht indien de Verkoper om de ene of de andere reden twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Koper en/of indien blijkt dat de Koper redelijkerwijs niet kredietwaardig (genoeg) is, rekening houdende met de door hem geplaatste bestelling zoals opgenomen in de orderbevestiging.
 
8. Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid
 
a. De Koper zal bij levering onmiddellijk de producten inspecteren en zal binnen de 14 Dagen na de levering schriftelijk alle zichtbare gebreken en niet-conformiteiten aan de Verkoper melden en aan de Verkoper de stavingstukken van deze gebreken overmaken, waarna de Verkoper overeenkomstig zijn interne procedure de stavingstukken van de Koper zal onderzoeken en de Koper onverwijld zal informeren over de verdere afhandelingsprocedure. Enige zichtbare gebreken die niet binnen bovenvermelde termijn aan de Verkoper schriftelijk worden gemeld, worden geacht te zijn aanvaard door de Koper.
 
b. Verkoper staat ervoor garant dat de geleverde producten vrij zijn van verborgen gebreken. De Verkoper respecteert hierbij alle wettelijke voorschriften, zoals bepaald in artikelen 1641 tot 1649 oud Belgisch Burgerlijk Wetboek en tevens de artikelen 1649bis tot en met artikel 1649octies oud Belgisch Burgerlijk Wetboek voor wat verkopen aan Consumenten betreft. De aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Ondernemer voor verborgen gebreken is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum van levering op voorwaarde dat de vordering werd ingesteld binnen deze termijn van 6 maanden.
 
c. De garantie van artikel 8. b. is niet van toepassing op schade veroorzaakt door onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken en schade veroorzaakt door enige andere daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde.
 
d. De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar de Verkoper, steeds in originele staat, inclusief in hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. De terugzending gebeurt steeds op risico en voor rekening van de Koper. De terugzending moet ten laatste binnen veertien (14) Dagen na de communicatie door de Koper aan de Verkoper bedoeld in artikel 8.a. gebeuren.
 
e. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op kosteloos herstel door middel van vervanging. De Verkoper is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de Koper aantoont dat de reparatie of vervanging niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag van het gebrekkige product zoals gefactureerd aan de Koper.
 
f. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in de mate dat de wet het toelaat beperkt tot de prijs van de producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals aangerekend aan de Koper. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht of de handeling of nalatigheid gesteld is door de Verkoper of een aangestelde van de Verkoper, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.
 
9. Herroepingsrecht
 
a. Onderstaande bepalingen omtrent het Herroepingsrecht zijn uitsluitend van toepassing indien de Koper handelt in de hoedanigheid van “Consument” en indien het een Overeenkomst op Afstand betreft.
 
b. De Consument heeft in de gevallen onder artikel 9.a. het recht om gedurende een bedenktijd van 14 Dagen, de Overeenkomst te herroepen zonder hiervoor een reden op te geven. De Consument mag het product dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst inspecteren zoals hij dit in een winkel zou doen. Hij mag het dus uitpakken en hanteren in die mate die nodig is om te achterhalen of het product voor Koper interessant is en naar behoren werkt.
 
c. Om gebruik te maken van het Herroepingsrecht dient de Consument binnen de bedenktijd melding te maken aan Verkoper van zijn beslissing tot herroeping door gebruik van het Modelformulier of op andere niet mis te verstane wijze. De Consument moet minstens de volgende informatie vermelden:
-        De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het Herroepingsrecht wordt toegepast;
-        Naam en adres van de Consument;
-        Handtekening van de Consument.
 
d. De termijn van 14 Dagen bedenktijd begint te lopen op het moment dat de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de transporteur is, het bestelde product fysiek in bezit heeft genomen.
 
e. De Consument is aansprakelijk voor waardeverminderingen die het gevolg zijn van handelingen andere dan de loutere inspectie van de producten.
 
f. Binnen de 14 Dagen vanaf de Dag volgend op het moment bedoeld in artikel 9.c. zal de Consument de producten die hij niet wenst te houden, terugzenden naar Verkoper.
 
g. De Consument stuurt de producten terug in originele staat en in originele verpakking, samen met alle toebehoren. De Consument houdt voor het terugzenden rekening met de instructies die hiervoor zijn opgemaakt door Verkoper. De kosten van terugzending vallen ten laste van de Consument.
 
h. Van zodra de Verkoper van de Consument melding ontvangt dat de Consument zich op zijn Herroepingsrecht wenst te beroepen, stuurt de Verkoper een ontvangstbevestiging naar de Consument.
 
i. De Verkoper betaalt alle door de Consument voor het product betaalde bedragen terug ten laatste 14 Dagen nadat deze de melding dat de Consument zich op zijn Herroepingsrecht wenste te beroepen, van de Consument heeft ontvangen. De Verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om terugbetaling op te schorten totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
j. Voor de terugbetaling gebruikt de Verkoper hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt, tenzij beide partijen een ander betaalmiddel overeen zijn gekomen.

 

Download hier het modelformulier voor herroeping
 
10. Overmacht en imprevisie
 
a. De Verkoper is niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, noch is Verkoper aansprakelijk tegenover de Koper voor enig verlies of schade welke zou geleden worden door de Koper en welke rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het feit dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd, ingetrokken of economisch onrendabel wordt gemaakt omwille van omstandigheden of gebeurtenissen waarover de Verkoper redelijkerwijze geen controle heeft (overmacht), zoals maar niet beperkt tot epidemie, pandemie, staking, lock-out, arbeidsgeschillen, panne van installaties of machines, overstroming, storm, moeilijkheid of verhoogde kost om werklieden, materialen of transport te bekomen, staking of vertragingen bij een leverancier van de Verkoper of leveringsweigering door een leverancier van de Verkoper. Een situatie van overmacht geeft geen mogelijkheid tot beëindiging van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 
b. Indien de uitvoering van de verbintenissen van Verkoper als gevolg van omstandigheden buiten haar wil duurder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden partijen zich ertoe om, in afwijking van art. 5.74 Belgisch Burgerlijk Wetboek, te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden, met het oog op het herstel van het contractuele evenwicht binnen een termijn van 30 Dagen na de kennisgeving van deze omstandigheden door Verkoper aan Koper. Indien binnen deze termijn geen akkoord wordt bereikt, kan Verkoper de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, zonder schadevergoeding van om het even welke aard.
 
11. Intellectuele eigendom
 
Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op de producten blijven behouden bij Verkoper en/of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.
 
12. Verwerking persoonsgegevens
 
a. De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de facturen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden.
 
b. De Verkoper zal omgaan met de persoonsgegevens zoals toegelicht in de privacyverklaring.
 
13. Overige
 
a. Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van de Overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.
 
b. Indien de Ondernemer failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, ontbonden wordt of met schuldeisers gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingen treft, heeft de Verkoper het recht om de Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang of om volledige voorafgaandelijke betaling of andere garanties te eisen van de Ondernemer voor de levering.
 
c. De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het Belgisch recht, zonder evenwel rekening te houden met enige andere keuze van recht of rechtsconflicterende regels of voorzieningen (Belgische, buitenlandse of internationale) die het recht van een andere jurisdictie dan België van toepassing maakt en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980. Enkel de Belgische rechtbanken van het arrondissement waarin de zetel van de Verkoper gelegen is, zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil in verband met de Overeenkomst. 
d. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van deze Algemene Voorwaarden. Eventuele kosten verbonden aan onbetaalde wissels alsook andere inningskosten, van welke aard ook, worden aan de Koper afzonderlijk aangerekend.
 
e. Indien enige bepaling van de Overeenkomst of een deel van dergelijke bepaling ongeldig wordt verklaard, zal dit geen effect hebben op de overblijvende bepalingen van de Overeenkomst of het resterend gedeelte van de bepaling. Beide partijen zullen in dergelijk geval de ongeldig verklaarde bepaling(en), of delen ervan, vervangen door een nieuwe bepaling(en) die zo nauw mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en van de Overeenkomst.
 
f. (Sub-)Titels in deze Algemene Voorwaarden kennen een louter illustratieve waarde, men kan hier geen rechten uit putten.
 
g. In geval van betwisting nopens de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, primeert steeds de Nederlandse tekst.
 

Contact
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Akomo gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten